KDO JSME

Jsem profesionální životní a kariérní koučka s certifikací ICF, autorka knihy, lektorka a profesorka na vysoké škole.

Má webová adresa je: https://www.imaginesolution.cz

JAKÉ SHROMAŽĎUJI OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ JE SHROMAŽĎUJI

1. ÚVOD

 1. Na ochranu osobních údajů kladu velký důraz. Tyto Zásady osobních údajů vás informují o tom, jak podnikatelka Monika Hansson Tutter (dále „Správce údajů”) majitelka společnosti Imagine Solution zpracovává vaše osobní údaje a jak dále s vašimi osobními údaji nakládám a chráním je.
 2. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou, a/nebo vašich zaměstnanců (dále jen „zákazník“).
 3. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem plnění a realizace rezervací koučinku a dalších workshopů, objednávek služeb, plnění smluv a zasílání sdělení s aktuálními informacemi, které se mě týkají.
 4. Doporučuji vám pečlivě se seznámit s těmito Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o mém využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem vašich osobních údajů je podnikatelka Monika Hansson Tutter, se sídlem Jaselská 311/25, 160 00 Praha 6, zapsaná v Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6, IČ: 74123718.
 2. Kontaktní údaje podnikatelky, na kterých s ní můžete řešit vše týkající se ochrany osobních údajů jsou: Adresa: Jaselská 311/25, 160 00 Praha 6; Telefon: +420 777 987 956; Email: monika@imaginesolution.cz; Web: www.imaginesolution.cz
 3. Prosím, berte na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti měnit.

3. KDY UKLÁDÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Sbírám od vás osobní údaje, pokud na mé webové stránce objednáváte mé služby (rezervujete si koučink či workshop skrze rezervační formulář), kontaktujete mne prostřednictvím kontaktních formulářů, komentujete mé příspěvky, přihlásili jste se k zasílání novinek nebo v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi.

4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS ZJIŠŤUJI

 1. Objednáváte-li si u mne služby či koučink a workshopech, tak o vás zjišťuji následující osobní informace: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, fakturační adresu (také IČ a DIČ) a případně další účetní údaje (např. číslo bankovního účtu), další osobní informace, které mi dobrovolně poskytnete a informace v souvislosti používání cookies a dalších technologií.

5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁM VAŠE ÚDAJE

 1. Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.
 2. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládám také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

5. KOMU PŘEDÁVÁM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje, které shromažďuji výše popsanými způsoby v bodě č.4, mohu sdílet se spolupracujícími partnery.
 2. Jinak vaše osobní údaje sdělím pouze orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, nebo dalších subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
 3. Pro zasílání hromadné komunikace používám platformu MailChimp, kde dodržujeme pokyny a zásady GDPR.
 4. Má webová stránka www.imaginesolution.cz obsahuje odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů a proto vám doporučuji, abyste si je vždy přečetli. Nepřijímám žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran.

6. IP ADRESA, COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

 1. Abych pro vás mohla být co nejlepším partnerem, tak při poskytování našich služeb mi pomáhají soubory cookies. Když jste přišli poprvé na náš web, tak jste o tom byli informováni. Cookies mohou např. obsahovat informace o stránkách, které jste navštívili na naší webové stránce.
 2. Abych mohla analyzovat úspěšnost svých marketingových kampaní, používám také další technologie a možnosti sledování (jako např. Google Analytics). Používám k tomu technologie třetích stran. Třetí strana může používat také informace o vašich návštěvách této a jiných webových stránek, aby mohla zdokonalovat své produkty a služby.
 3. Studuji trendy návštěvnosti, protože pro vás chci mít ten nejlepší web naplněný informacemi, které vás nejvíce zajímají. Proto zaznamenávám informace, jakou jsou IP adresy vaší sítě, které stránky jste navštívili a jak dlouho vaše návštěva trvala.
 4. Většina internetových prohlížečů vám umožňuje mazat cookies nebo dostat varování vždy předtím, než je soubor cookie uložen na vašem pevném disku. Další informace získáte v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče nebo jeho nápovědě.

7. OCHRANA ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 1. Zavedla jsem a udržuji nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subject, který nám poskytl osobní údaje.
 2. Současně také zohledňuji a budu zohledňovat stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informuji písemnou (emailovou) komunikací o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem.
 2. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte mne, prosím, na kontaktních údajích uvedených v bodě č.2.
 3. Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti.
 4. V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracovávám, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste mi poskytli. Vezměte, prosím, na vědomí, že zpětvzetí vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování uskutečněného na základě vašeho souhlasu před tímto zpětvzetím.
 5. Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které se mnou sdílíte. Přijímám přiměřená opatření k zajištění toho, abych mohla udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracovávám, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o aktualizaci vašich osobních údajů. Ověřím vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme.
 6. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte mne jako Správce údajů prostřednictvím emailu nebo dopisu na kontaktních údajích v bodě č.2.2). Pokud mne oslovíte s takovou žádostí, smaži bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které mám, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujem (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy). Dále také smaži (a zajistím smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.
 7. Máte právo získat kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu). Pokud to budete požadovat, zašlu vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.
 8. Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
 9. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů (např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje), omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení) a případně je budu zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a budu ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budu vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
 10. Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.